Ocak 3, 2021 In Hizmetlerimiz

Katma Değer Vergisi İadesi

 Katma Değer Vergisi Kanunu 1984 yılında TBMM tarafından kabul edilerek 3065 sayılı Kanun ile 01.01.1985 yılında yürürlüğe girmiştir.

KDV uygulamalarının temeli tüketicilerden tahsil edilen KDV’nin satıcı   tarafından devlete vergi olarak ödenmesine dayanır.Satıcının satışları üzerinden hesapladığı KDV, alışları nedeni ile satıcılara ödediği KDV’den fazla ise aradaki fark vergi dairesine ödenir.Alışları nedeni ile ödediği KDV satışları üzerinden hesapladığı KDV’den fazla ise sonraki döneme devreder.Bu şekilde düzenlenmiş indirim mekanizması ile KDV en son nihai tüketicinin üzerinde kalır.

3065 sayılı KDVK’nun konusunu teşkil eden işlemler Kanunun 1.maddesinde sayılmakta olup Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler Katma Değer Vergisine tabidir.Buna göre

1.Ticari,sınai,zirai faaliyet ve serbest meslek çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler

2.Her türlü mal ve hizmet ithalatı

3.Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler

Katma Değer Vergisinin konusunu oluşturur.

KDVK 20.maddesine göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrah,bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyimi,malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veya bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanan para,mal ve diğer suretle sağlanan ve para ile temsil edilen menfaat,hizmet ve değerler toplamını ifade eder.

KDVK 29.maddesine istinaden mükellefler,yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden bu kanunda aksine hüküm olmadıkça kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi ile ithal olunan mal ve hizmet dolayısıyla ödenen KDV,faaliyetlerine ilişkin olarak hesaplanan KDV’den indirilebilir.

KDV Kanununun 11,13,14,15,16 ve 17.maddeleri ile geçici 17.madde,Geçici 23.madde,Geçici 26.madde ,Geçici 29.madde ve Geçici 30. Madde kapsamında Kanundan istisna edilen mal teslimi ve hizmet ifaları tanımlanmıştır.

KDVK’da istisnalar Tam İstisna ve Kısmi İstisna olarak iki bölüme ayrılmaktadır.Tam istisna kapsamında KDVK 11,13,14,15,16 ve 17-4s maddeleri uyarınca mükellefçe yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle indirim konusu yaptıkları KDV öncelikle indirim konusu yapılır ve gerekli koşulların sağlanması durumunda iadesi talep edilebilir.

Kısmi İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin bünyesine giren KDV ise öncelikle İndirilecek KDV olarak kaydedilerek Kısmi İstisna kapsamına giren işlemler gerçekleştiğinde ise KDV Beyannamesinde Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV satırına yazılarak beyannameye ilave KDV olarak yazılır.

KDVK 30.maddesinin (a) fıkrasına istinaden Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve ifası (Bu kanunun 17.maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b),(c),(d) bentleri ile 4 numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer vergisinden istisna edilenler hariç) ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan Katma Değer Vergisi mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilemez.

KDVK 58.maddesine istinaden mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile indirilebilecek KDV,Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemez hükmü gereğince Kısmi İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin bünyesine giren ve KDV Beyannamesinde Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV satırına yazılan KDV,Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.

Tüm bu özet açıklamalardan sonra KDV iadesi kapsamında KDV İadesinden yararlanılacak hizmetlerin bir kısmı aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Mal yada hizmet ihracatı
 • Havalimanları ve gemi limanlarında gerçekleştirilen hizmetler
 • Havalimanları ve gemi limanlarının inşaası,genişletilmesi,yenilenmesi
 • Petrol arama faaliyetleri
 • Platin,gümüş ve altın arama ve zenginleştirme faaliyetleri
 • Ulusal güvenlikle ilgili hizmetler ve teslimler
 • İş yeri ve konutların ilk teslimi
 • Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık hizmetleri
 • Diplomatik temsilciliklere,büyükelçiliklere yapılan teslim ve hizmetler
 • Yurtiçi teslimleri KDV’den istisna olan ithal mallar
 • Engellilerin kullanımına mahsus motorlu araç ve gereçler

KDV İadesi kapsamında iadesi talep edilebilecek işlemler yukarıda sayılanlar ile sınırlı değildir.Ayrıca farklı zamanlarda veya geçici maddeler kapsamında bir takım istisna ilaveleri ve eksiltmeler yapılmaktadır.

Firmamız bu kapsamda KDV İade talepleri konusunda uzman ve profesyonel ekibi aracılığıyla müşterilerimizin iade taleplerine hızlı bir şekilde çözüm ortağı olarak destek vermektedir.